Pismo Związku Polaków na Łotwie

TYDZIEŃ W ŁOTWIE

Podpisano porozumienie o realizacji paktu wzajemnej pomocy

Dnia 23 b.m. mieszana komisja wojskowa Łotwy i ZSRR podpisała porozumienie o realizacji paktu wzajemnej pomocy. W związku z tym gen. J. Balodis wydał obiad na cześć delegacji ZSRR. Obiad zaszczycili swą obecnością minister spraw zagranicznych Munters, poseł ZSRR w Rydze Zotow oraz przedstawiciele wyższych władz wojskowych na czele z dowódcą armii gen. Berkisem oraz szefem sztabu głównego gen. Rozenszteinem.

Eskadra sowiecka w Liepaji

Dn. 22 b.m. przybyła do Liepaji eskadra sowieckich statków wojennych: krążownik "Kirow" oraz dwa torpedowce "Smietliwyj" i "Stremitielnyj". Dowodzi eskadrą flagman Nieświcki. Przy wpłynięciu do portu "Kirow" zasalutował 21 wystrzałem, orkiestra zaś odegrała hymn łotewski i sowiecki.

Prymas August Hlond wzywa Naród Polski do wytrwania

Z Paryża donoszą, że przybywający w Rzymie Prymas Polski kard. Hlond wygłosił przez radio watykańskie mowę do Narodu Polskiego, w której wzywał naród do wytrwałości i wierności w stosunku do idei odzyskania niepodległego bytu, stwierdzając, że już teraz, pomimo okupacji i ogromnych trudności, należy przystąpić do budowania nowej niepodległej Polski, w której wieczne istnienie Prymas niezłomnie wierzy.

W głąb Rosji wywożą tysiące bezrobotnych z Polski

Korespondent "Politiken" donosi z Moskwy, że wiele tysięcy bezrobotnych Polaków ze Lwowa przesiedlono do kopalni węgla w zagłębiu dońskim.

Stanowisko rządu polskiego w sprawie plebiscytu na terenach zajętych przez sowiety

Havas donosi, że rząd Polski polecił swym przedstawicielom dyplomatycznym zakomunikować rządom szeregu państw treść noty, w której protestuje przeciw organizowaniu plebiscytu w tej części Polski, która znajduje się pod okupacją sowiecką. Min. Zaleski oświadczył korespondentowi "Porylish Daily", że rząd polski nie uzna plebiscytu, który ma być urządzony pod okupacją sowiecką w Polsce.

Jak Niemcy wyobrażają sobie przyszłą Polskę

Prasa ryska podaje informację, że niebawem ma być ustalona granica między Niemcami i małym państewkiem polskim, które Hitler pragnie utworzyć pod swoim protektoratem. Wedle tych informacyj granica biegłaby przez Mławę, Kutno i Częstochowę. W taki sposób Niemcy zatrzymaliby sobie nie tylko cały zabór pruski ale i dużą połać dawnego zaboru rosyjskiego. Nowe państewko polskie składałoby się województw krakowskiego, kieleckiego oraz z części wojew. warszawskiego. Łódź byłaby też bezpośrednio włączona do Rzeszy.

Lublin i lubelskie chce Hitler oddać żydom.

Polacy są zmuszeni opuścić Gdynię

Jak podaje prasa, władze niemieckie nakazały wszystkim Polakom opuścić Gdynię. Mieszkańcom przymusowo wysiedlanym wolno zabrać ze sobą tylko najniezbędniejsze przedmioty. Cały majątek muszą pozostawiać na miejscu.

RYGA

Zbiórka ofiar na uchodźców [z Polski – uwaga red.] objęła obecnie wszystkie ośrodki zamieszkałe przez Polaków. Przoduje pod tym względem Ryga. Podaje się do wiadomości wszystkich ofiarodawców, że ofiary są przyjmowane w Domu Polskim (Marstalu 25-6) codziennie od godz. 18 do 21. Pożądane są przede wszystkim ofiary pieniężne. Zwraca się szczególną uwagę na zaofiarowywanie książek, których brak internowani uchodźcy bardzo odczuwają.

Zachowaliśmy pisownię oryginału